Napisz program, wypisujący 3 wczytane liczby w kolejności rosnącej.

#include iostream> #include using namespace std; int main() { int a, b, c,pom; cout << "Podaj pierwsza liczbe "; cin >> a; cout << "Podaj druga liczbe "; cin >> b; cout << "Podaj trzecia liczbe "; cin >> c; if (a>b) { pom= a; a = b; b = pom; } if (c Napisz program, który dla wczytanych 5 liczb, wylicza średnie: • arytmetyczną, • geometryczną, • harmoniczną. #include #include #include //biblioteka matematyczna using namespace std; int main() { cout << " Podaj pierwsza liczbe "; float x1; cin >> x1; cout << " Podaj druga liczbe "; float x2; cin >> x2; cout << " Podaj trzecia liczbe "; float x3; cin >> x3; cout << " Podaj czwarta liczbe "; float x4; cin >> x4; cout << " Podaj piata liczbe "; float x5; cin >> x5; float y; y=x1+x2+x3+x4+x5; //suma liczb cout << " Wartosc sredniej arytmetycznej wynosi " << y/5 < Napisz program wczytujący od użytkownika 5 dowolnych liczb i wyświetlający średnią z tych liczb. #include #include using namespace std; int main() { cout << " Podaj liczbe calkowita "; int a; cin >> a; cout << " Podaj druga liczbe calkowita "; int b; cin >> b; cout << " Podaj trzecia liczbe calkowita "; int c; cin >> c; cout << " Podaj czwarta liczbe calkowita "; int d; cin >> d; cout << " Podaj piata liczbe calkowita "; int e; cin >> e; float suma; suma=a+b+c+d+e; cout << " Srednia liczb wynosi " << suma/5; cin.ignore(); getchar(); return 0; } Napisz program, wczytujący od użytkownika dwie niewielkie liczby całkowite i wyświetlający ich sumę. #include #include using namespace std; int main() { cout << " Podaj liczbe calkowita "; int a; cin >> a; cout << " Podaj druga liczbe calkowita "; int b; cin >> b; cout << " Suma liczby " << a << " oraz liczby " << b <<" wynosi " << a+b; cin.ignore(); getchar(); return 0; } Napiszemy program, w którym spytamy ucznia, która godzina lekcyjna się zaczęła i na podstawie odpowiedzi wypiszemy informację o aktualnie odbywającym się przedmiocie. #include #include using namespace std; int main() { int lekcja; cout << "Ktora godzina lekcyjna sie zaczela? "; cin >> lekcja; if (lekcja==1) cout << "Masz teraz matematyke"; if (lekcja==2) cout << "Masz teraz fizyke"; if (lekcja==3) cout << "Masz teraz j. polski"; if (lekcja==4) cout << "Masz teraz historie"; if (lekcja==5) cout << "Masz teraz geografie"; if (lekcja==6) cout << "Masz teraz informatyke"; if (lekcja>6) cout << "Jestes juz po lekcjach"; cin.ignore(); getchar(); return 0; } ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Napisz program wczytujący liczby, aż do wczytania liczby podzielnej przez 2. #include using namespace std; int main() { int x; do { x=0; cout<<"podaj liczbe: "<>x; } while (x%2!=0); cout<<"liczba podzielna przez 2"< #include using namespace std; void zgadywanka(int x,int y) { if (x==y) { cout<<"gratulacje zgadłeś: "<y) { cout<<"za mało myślałem o: "<>y; cout< #include using namespace std; void zgadywanka(int x,int y) { if (x==y) { cout<<"gratulacje zgadłeś: "<y) { cout<<"za mało myślałem o: "<>y; cout< using namespace std; int main() { int x=0; int y=0; for (int i = 0; i < 8; i++) { cout<<"Podaj liczbe: "<>y; x=x+y; } cout<<"Suma: "< using namespace std; int main() { int x=0; int y=0; int z=0; float srednia=0; cout<<"Ile liczb sumujemy?"<>z; for (int i = 0; i < z; i++) { cout<<"Podaj liczbe: "<>y; x=x+y; } srednia=x/z; cout<<"Srednia w zaokrągleniu: "< Napisz program zamieniający wczytaną liczbę od 1 do 7 na nazwę dnia tygodnia. #include #include using namespace std; int main() { cout << "Ktory mamy dzien tygodnia? "<> dzien; switch (dzien) { case 1: cout << "poniedzialek"; break; case 2: cout << "wtorek"; break; case 3: cout << "sroda"; break; case 4: cout << "czwartek"; break; case 5: cout << "piatek"; break; case 6: cout << "sobota"; break; case 7: cout << "niedziela"; break; default: cout << "wpisana liczba nie jest numerem dnia tygodnia"; } cin.ignore(); getchar(); return 0; } Napisz program wczytujący od użytkownika jego wiek i wyświetlający informację, czy jest on pełnoletni, czy też nie. #include #include using namespace std; int main() { int wiek; cout << " Ile masz lat? "; cin >> wiek; if (wiek<18) cout << " Jestes niepelnoletni" ; else cout << " Jestes pelnoletni" ; cin.ignore(); getchar(); return 0; } > Napisz program, wyświetlający wartość funkcji sgn x dla wczytanej liczby. #include #include using namespace std; int main() { float liczba; cout << "Podaj dowolna liczbe calkowita "; cin >> liczba; if (liczba<0) cout << "Signum "<0) cout << "Signum "< Napisz program obliczający, dla podanego przez użytkownika argumentu, wartość funkcji o wzorze y=2(x – 3)2+1 #include #include using namespace std; int main() { cout << " Podaj wartosc x "; float x; cin >> x; float y; y=2*(x-3)*(x-3)+1; cout << " Wartosc funkcji wynosi " << y; cin.ignore(); getchar(); return 0; } }